Privacybeleid IRIS Holland techniek B.V.

Definities

Met ‘deze website’ worden de websites bedoeld onder de domeinen www.irisholland.nl. Met ‘IRIS Holland’ wordt bedoeld IRIS Holland en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit privacy beleid omvat de rol van IRIS Holland als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de AVG in acht. Uw persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

IRIS Holland kan persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. IRIS Holland zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy beleid omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde gegevens

Indien u al dan niet via de website een e-mail aan IRIS Holland verstuurt, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam en adres en/of project gegevens te verstrekken. Als wij via uw werkgever over uw persoonsgegevens beschikken.

Deze gegevens worden door IRIS Holland gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • U informeren over activiteiten van IRIS Holland.

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegeven aan IRIS Holland zijn verstrekt in het kader van onze dienstverlening, dan kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over de voor u relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit binnen deze dienstverlening.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens en project gegevens hangt af van de aard van de gegevens en het doel van de verwerking. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen per e-mail of door een schriftelijk verzoek kenbaar te maken aan:

IRIS Holland techniek B.V.
info@irisholland.nl
Loodstraat 69
2718 RV Zoetermeer

Wijzigingen

We kunnen dit privacy beleid aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of ons beleid. Raadpleeg daarom regelmatig het privacy beleid op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie.

Zoetermeer – Februari 2024

Neem contact op

Tel. (079) 8200392
E-mail: info@irisholland.nl
LinkedIn: linkedin.com/company/irisholland/

Openingstijden werkdagen 08.00 – 16.30 uur.